Vad är ForMare? 

ForMare är ett för sjöfarare planerat välfärdsprojekt, vilket erbjuder unikt tillfälle att förbättra hälsa och balans i livet. 

Hur söker man med? 

Till projektet söker man via elektronisk enkät. Enkäten kan hittas här. Nästa ansökningstid är 1.4.-31.5.2020.

Hur blir man vald?

Till projektet väljs personer som själva upplever behovet av en livsstilsförändring, samt har motivation att uppfylla den. Valen utförs på basis av enkäten, arbetshälsovården, samt fartygets sjuksköterska. 

Jag är i ett tillfälligt arbetsförhållande, kan jag delta?

ForMare erbjuds huvudsakligen endast till rederiers stadigvarande arbetare. Rederier kan själv utföra undantag för denna kriterie ifall aktuellt.

När utförs valen och när startar projektet?

Valen görs i slutet av juni och ForMare startar i september. Tidtabellen skickas till alla valda via email och publiceras även på ForMares nätsidor.

Vem ser bakgrundsinformationen och informationen i ansökningsenkäten? De innehåller mina personliga uppgifter.

Alla uppgifter hanteras konfidentiellt inom ForMares arbetsgrupp, fältgruppen, samt skeppets sjuksköterska och arbetshälsovårdaren. Alla parter har tystnadsplikt och inga uppgifter överlämnas till utomstående.

Varför borde jag delta? Träningsprogram kan ju hittas på gym och på nätet.

Programmet i fråga är unikt och anpassat särskilt för sjöfarare. Den har planerats av idrottsbranschens experter tillsammans med MEPA och MEK som känner till sjömanslivet, samt rederierna. Du får stöd för dina personliga mål, programmet kan utföras även på skepp och värdet för programmet är över 2000 euro.

Hur mycket tid tar deltagandet?

Projektets aktivperiod tar ett år, under vilken det ingår i medeltal två träffar i månaden. Träffarna innehåller träning tillsammans med den personliga tränaren, kostrådgivning, samt gemensamma föreläsnings- och motionsdagar. Efter aktivperioden fortsätter uppföljningen ett år till, under vilken deltagarna rings upp för ökat stöd, samt ordnas det gemensamma föreläsnings- och motionsdagar. Kontakt tas även för att överenskomma om testdagar. Deltagarna kan också på egen kostnad köpa förtsättningspaket för träning efter aktivperioden och således fortsätta motionera tillsammans med den personliga tränaren.

Vad om jag inte orkar utföra projektet till slut?

Projektets värde är över 2000 euro och deltagarmängden är begränsad. Därför önskar vi att deltagarna alltid utför programmet till slut. Testerna är bindande eftersom de är en förutsättning för att programmet kan fortsättas. Ifall deltagaren avbryter projektet informeras hens arbetsgivare om detta.

Finns det ålders-, viktsförhinder eller andra kriterier?

Ålderskriterien är endast att seglingsÅR bör finnas kvar för att projektet kan hjälpa särskilt inom orkandet på arbetet. Viktsförhinder finns inte. Läkarintyg bör dock finnas för att vara tillåten att starta projektet ifall riskerna inom konditionstesternas förhandsenkät överskrider normerna.

Järjestetäänkö ForMare ensi vuonna uudestaan?

ForMare alkaa kerran vuodessa. Jos et tule valituksi mukaan ohjelmaan ensimmäisellä hakukerralla, kannattaa hakea seuraavana vuonna uudestaan. Varustamo tekee kuitenkin päätöksen osallistuvatko he ohjelmaan uudestaan seuraavina vuosina ja kuinka monta henkilöä jokaiselta laivalta voi osallistua.

Mistä saan lisäinfoa ohjelmasta?

Lisätietoa löytyy osoitteesta www.formare.mepa.fi. Jos et löydä sieltä vastausta kysymyksiisi, ota yhteyttä formare@mepa.fi.

Milloin ja missä tilaisuudet pidetään? Voiko näiden aikatauluihin esittää toivomuksia?

Osallistuja sitoutuu matkustamaan omakustanteisesti luennoille ja testitilaisuuksiin, jotka järjestetään yleensä Helsingissä ja Turussa. Valmennuksia järjestetään myös Tampereella. Luento- ja liikuntatilaisuuksien aikataulut ovat lukkoon lyödyt, eikä osallistuja pysty niihin vaikuttamaan - valmennusten aikataulut toki sovittavissa oman valmentajan kanssa. Luennot näkyvät myös ForMaren nettisivuilla.

Järjestyykö tapaamiset valmentajan kanssa omalla kotipaikkakunnalla vai pitääkö matkustaa toiselle paikkakunnalle?

Harjoitukset pyritään järjestämään valmentajan kanssa Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Maarianhaminassa. Mikäli asut muualla, voit keskustella oman valmentajasi kanssa mahdollisista poikkeuksista. Valmentaja voi mahdollisuuksien tulla myös laivan päälle pitämään treenejä.

Pystyykö harjoitusten aikatauluihin vaikuttamaan itse?

Harjoitteluaikataulut pystyy itse sopimaan oman valmentajansa kanssa

Voiko ohjelmaan osallistua työajalla? Korvataanko matkakustannukset kotoa tapaamisiin?

Vapaavahdin aikana on mahdollista osallistua, työnantajan kanssa voi sopia mahdollisista työvuorojen muutoksista. Matkakuluja ei makseta.

Kattaako työnantajan vakuutus, jos ohjelman aikana sattuu tapaturma?

Työnantajan vapaa-ajan vakuutus kattaa tämän, mikäli työpaikalla on sellainen vakuutus.

Voinko itse valita käyttämäni kuntosalin?

MEPAlla on sopimuskuntosaleja useissa kaupungeissa, joiden käyttöä suositellaan vahvasti. Sopimuskuntosalit löydät täältä. 

Tuleeko ohjeet kirjallisina ja kuvallisina materiaaleina?

Kunto- ja ravinto-ohjelmat tulevat kirjallisina ja kuvallisina ohjeina, jotta osallistujan on mahdollisimman helppo itsekseen toteuttaa niitä. Kunto-ohjelman liikkeet käydään valmentajan avustuksella tarkasti läpi ja ohjelmaa kehitetään progressiivisesti ForMaren aikana.

Fråga
Ordnas ForMare nästa år igen?
Svar
ForMare startar en gång i året. Ifall du inte blir vald med i projektet under första ansökan lönar det sig att söka pånytt nästa år. Rederierna gör ändå beslutet om deltagandet i programmet för varje år samt hur många som kan delta per fartyg.
Fråga
Var kan jag få tilläggsinfo om programmet?
Svar
Ifall du inte finner önskade svar här, kontakta formare@mepa.fi.
Fråga
Var och när hålls tillfällen? Kan man föreslå tider till tidtabellen?
Svar
Deltagarna binder sig till att resa på egen kostnad till föreläsningarna och testtillfällen. Dessa ordnas oftast i Helsingfors och i Åbo. Träning ordnas även i Tammerfors. Föreläsnings- och motionstillfällen är fastsatta och deltagaren kan inte påverka dem - träningstillfällen med den personliga coachen kan dock ordnas som önskat. Föreläsningarna syns även på ForMares nätsidor.
Fråga
Ordnas träning med den personliga coachen på min hemort eller måste jag resa till en annan ort?
Svar
Träningarna med coachen försöks ordnas i Helsingfors, Åbo, Tammerfors och Mariehamn. Ifall du bor annanstans kan du diskutera med din coach om möjliga undantag. Coachen kan enligt möjligheter även komma på fartyget för att hålla träning.
Fråga
Kan man delta i programmet under jobbtid? Ersätts resekostnader hemifrån till tillfällen?
Svar
Under frivakt är det möjligt att delta, kom överens med arbetsgivaren om möjliga förändringar i arbetstider. Resekostnader ersätts inte.
Fråga
Kan man själv påverka träningstiderna?
Svar
Träningstiderna kommer deltagarna överens med coachen.
Fråga
Betäcker arbetsgivarens försäkring ifall en olycka händer under projektet?
Svar
Arbetsgivarens fritidsförsäkring betäcker detta ifall arbetsplatsen har sådan försäkring.
Fråga
Kan jag själv välja gymmet jag använder?
Svar
SSB har avtalgym i flera städer, vilka rekommenderas att ta i användning. Motionsutbuden hittar du här.
Fråga
Kommer anvisningarna både skriftligt och som bildmaterial?
Svar
Konditions- och kostprogrammet kommer både skriftligt och som bildmaterial för att göra det så lätt som möjligt för deltagaren att följa dem. Konditionsprogrammets rörelser utförs noggrant tillsammans med coachen, samt utvecklas programmet progressivt under tiden i ForMare.